Committee
International Advisory committee
Nour F. Attia, Egypt
Prashanthi, Canada
Michael Ruby Raj, Chile
Bernard Lopez, France
Alexander Vodopyanov, Russia
Madhavan Nair, USA
Krisanu Bandyopadhyay, Russia
Krisanu Bandyopadhyay,USA
National Advisory committee
Megha P. Mahabole, Maharashtra
Bharati Tudu, Kolkata
Pratap Kollu, Telangana
Sanjeev Kumar Gupta, Ahmedabad
Rakhi Raghavan Baby, Thiruvananthapuram
Kali Kishore Reddy Tetala, Tamil Nadu
V.Sampath, Chennai
P. Biji, Coimbatore
C. Ratna Prabha, Vadodara
Farhan Jalees Ahmad, New Delhi
Pitamber Mahanandia, Odisha
Palash Kumar Basu, Thiruvananthapuram
Neena Susan John, Bangalore
Sarat Kumar Swain, Odisha
M. Seenivasan, Annamalainagar
 
 
copyright © nanomaterials. All Rights Reserved